banner

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษืพลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 * ร่างประกาศ     * ร่างเอกสารประกวดราคา    * TOR     * ราคากลาง