banner

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ/คู่มือการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่

* ประกาศ     * เอกสารสอบราคา    * TOR    * ราคากลาง