banner

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ ความรู้ และการผลิตไฟฟ้าแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทยสำหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ

* ประกาศ     *เอกสารสอบราคา   * TOR      * ราคากลาง