banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

*ประกาศ