banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศ