banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา