banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ส่วนที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา