banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา