banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Access Control โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา