banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการโทรงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563-2564 (ส่วนที่ ๒)โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง นั้น

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา