banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนงานผู้ตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา