banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา