banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกประกวดราคา