banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา