banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา