banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSwitching Hub ๘ Port POE + ๒ Port Uplink จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา