banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานใน – ต่างประเทศและงานอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา