banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กศร.)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา