banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวนุ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา