banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563-2564 ส่วนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา