banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา