banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสารสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 35x42x29 ซม.ความหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา