banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา