banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา