banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา