banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง