banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (ส่วนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา