banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (ส่วนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา