banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา