banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา