banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED T8 ขนาด 18 W จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา