banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และควบคุมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…