banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา