banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*ราคากลาง

*TOR