banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา