banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา