banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2563-2564 (ส่วนที่ 2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา