banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา