banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา