banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้องประชุม 1 ชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา