banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา