banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับห้องประชุม War Room พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกการประกวดราคา