banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา