banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ไดรับการคัดเลือกโครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก