banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ไดรับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก