banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องนัญซาการยุทธศาสตร์ (War Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา