banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายพลังงานปี 2564

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา