banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการเก็บไฟล์เอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา