banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2021/12/A2_29122021_085533.pdf*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา