banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2021/12/A6_29122021_085932.pdf